Biomedisch onderzoek

Innoverend onderzoek dat de overlevingskansen van kankerpatiënten vergroot of de levenskwaliteit verbetert: dat is wat Kom op tegen Kanker steunt. Zeker als de overheid of farmaceutische industrie dat niet of onvoldoende financiert. De organisatie doet dat niet alleen, maar met de hulp van (ex-)kankerpatiënten.

De innoverende projecten die we financieren, zijn van hoge kwaliteit en verbeteren de behandeling en/of levenskwaliteit van kankerpatiënten. Het gaat zowel om klinisch als om translationeel onderzoek op voorwaarde dat patiënten direct betrokken zijn en centraal staan in het onderzoek.

De resultaten hebben een impact op het diagnosticeren, de behandeling en opvolging van kankerpatiënten en de bijwerkingen die ze ervaren. De onderzoeken vertalen de inzichten van translationeel of klinisch onderzoek naar de praktijk.

Als een onderzoeksproject aan die voorwaarden voldoet, komt het in aanmerking voor financiering. Alleen projecten waarvoor de financieringsmogelijkheden beperkt zijn, krijgen effectief een toelage.

De onderzoeken duren doorgaans vier jaar en worden nauwgezet opgevolgd door de organisatie.

Naast onderzoeksprojecten voorziet Kom op tegen Kanker in steun aan beurzen voor jonge doctoraatsonderzoekers.

Kom op tegen Kanker wil translationeel onderzoek financieren waarbij op basis van de behaalde resultaten nieuw klinisch kankeronderzoek wordt opgestart.

Voorwaarden

  • Onderzoek met als doel de ontwikkeling van nieuwe of betere behandelingen voor kanker, een betere diagnosestelling, een betere opvolging van kanker en onderzoek naar nevenwerkingen van een kanker(behandeling).
  • Het project moet alle noodzakelijke onderzoeksactiviteiten bevatten om de overgang naar klinisch onderzoek, dat past binnen de oproep voor klinische onderzoeksprojecten bij Kom op tegen Kanker, mogelijk te maken.
  • Een aantoonbare samenwerking met klinische onderzoekers in kader van het onderzoeksproject is vereist om de klinische toepasbaarheid te garanderen. 
  • Kom op tegen Kanker onderstreept het aanvullende karakter van zijn financiering voor biomedisch kankeronderzoek waarvoor geen of onvoldoende financiering ter beschikking wordt gesteld door de overheid, industrie en/of andere financiers.

Financiering kan worden aangevraagd voor translationeel onderzoek georganiseerd vanuit Vlaamse onderzoeksinstellingen (of voor deelname van Vlaamse onderzoeksinstellingen aan internationaal onderzoek). 

De aanvraagprocedure verloopt in twee fasen. In een eerste fase wordt een abstract ingediend met een korte beschrijving van het project volgens het aangeboden standaardformulier (voor beoordeling door de biomedische expertencommissie). Indien het abstract positief wordt geëvalueerd, mogen er in een volgende fase twee uitgebreide projectvoorstellen worden ingediend die door de biomedische experten- en patiëntencommissie beoordeeld zullen worden.

Documenten

Deadlines

  • Deadline indiening abstract: 29 september 2022 (uiterlijk middernacht)   
  • Deadline indiening uitgebreid projectvoorstel: februari 2023

Bekenmaking resultaten: juni 2023  
Budget: 4 miljoen euro (onder voorbehoud van goedkeuring budget 2023)

Aarzel niet om ons te contacteren met projectspecifieke vragen. Dat kan tot uiterlijk een week voor de deadline van indiening op  projecten.biomed.prev@komoptegenkanker.be.

Oproep en deadlines voor financiering nieuwe onderzoeksprojecten

Daarnaast financiert Kom op tegen Kanker ook:

Onderzoek biomedisch kanker

European Organisation Research and Treatment of Cancer